Monumento ai Marinai d’Italia (3rd view)
1965-66, bronzo

Corso XII Marzo, Milano

1966-1975
monumenti