Monumento ai Marinai d’Italia
1965-67, bronzo

Corso XII Marzo, Milano

1966-1975
monumenti